Bildning och ålder

Raviner som Frostbrunnsdalen med en typisk V-formad profil har uppstått då ytvattnet runnit fram. Men för att en ravin skall bildas krävs först ett sår i marken, där vattnet kan få fäste för sin eroderande verksamhet, och så småningom bildas det en bäckfåra. Tjälen har stor betydelse för ravinbildningen liksom grundvattnet som blöter upp mjälan så den övergår i flytjord. Vad det gäller Frostbrunnsdalen tycks den för närvarande befinna sig i ett vilstadium, mycket beroende på det täta växttäcket.

Frostbrunnsdalen avvattnas genom en bäck. Frostbrunnsbäcken börjar i ett kärr i dalens övre södra hörn och följer sedan södra ravinkanten ca tio meter från branten. Vid dammen ligger bäcken i mitten av ravinen och vid passerandet av dammen ökar bäcken undan för undan i bredd så att den vid mynningen nästan helt utfyller dalbotten.

Frostbrunnsbäcken, 2004. Foto: Peter Holpers

Orsaken till ett bäcken på denna korta sträcka kan öka så snabbt i omfång beror på det stora antal källor som springer fram i dalbottnen, främst i dalens begynnelsedel. Förklaringen till dessa källor är att grundvattnet i det underliggande rullstensmaterialet på grund av det tryck överliggande jordlager åstadkommer, uppträder mer eller mindre artesiskt (självtryck). Jungfrukällan i Rättvik är ett bra exempel på en artesisk källa.

Temperaturen i källorna är endast några få grader över noll och förr kallades dalen på grund av dess källor bl.a. för Friskbrunnsdalen, I dalens norra del har erosionen gått så långt att bäcken ligger i nivå ned Tunaån vilket gör att denna bäckdel numera är att betrakta som en vik av Tunaån, Den höge vattennivån beror också på inverkan av regleringen vid Långhags kraftverk.

Några uppgifter om Frostbrunnsdalens bildande finns inte, men man vet att mera omfattande ravinbildning är knuten till nederbördsrika skeden i vår historia. Norrhytteravinen som ligger öster om Säter, anses på grund av utförda pollenanalyser ha bildats ca 3700, 2300 och 1000 år före Kristus. Dessa tre epoker har varit mycket nederbördsrika, varför ett troligt antagande är att även Frostbrunnsdalen bildats då.

Bengt Oldhammer